Programma

Resultaten: Daadkracht, eigenaarschap, eigen initiatief, open communicatie, eerlijke feedback, helderheid over regels en vrije ruimte

Het teaminzichten programma ziet er als volgt uit:

Fase 1: Teaminzicht

– Teambijeenkomst

Doel: Zicht krijgen op de onderlinge samenwerking en ieders persoonlijke bijdrage erin. 

Middels interactieve opdrachten worden de volgende vragen beantwoord: Wat is onze collectieve opdracht? Hoe ervaren we als team onze samenwerking? Waarin versterken we elkaar? Wat zijn de ongeschreven regels en waarden binnen het team? Hoe ervaart ieder zijn eigen bijdrage in het team? Wat zijn verlangens als het gaat om het verbeteren van de samenwerking. 

– Voormeting

Doel: huidige situatie inzichtelijk en meetbaar maken

Op zowel team als individueel niveau meten wij de autonomie, verbondenheid en bekwaamheid. Deze scores geven inzicht in de huidige motivatie en ongeschreven regels.

– Individuele coaching

Doel: concreet maken wat de persoonlijke bijdrage wordt aan de teamontwikkeling. 

In het gesprek krijg je antwoord op de volgende vragen: 
Hoe ervaar ik de samenwerking binnen het team? Wat drijft mij? Waar liggen mijn kwaliteiten in het ontwikkelen van het team. Hoe kan ik bijdrage om de samenwerking te versterken? 

– Terugkoppeling eerste resultaten

Doel: leidinggevende en directie/MT voortgang en eerste inzichten delen. Daaruit acties formuleren.

In het gesprek krijg je inzicht in: Intrinsieke motivatie binnen het team, verlangen van het team op het gebied van samenwerking, ondersteuning die nodig is, ongeschreven regels binnen het team die helpen en belemmeren.

Fase 2 Teamimpact

– Teambijeenkomst

Doel: Zicht krijgen op kwaliteiten van teamleden en een klimaat ontwikkelen waarin deze optimaal kunnen worden ingezet. 

Middels interactieve opdrachten worden de volgende vragen beantwoord: 
Hoe benutten we optimaal ieders kwaliteiten? Hoe gaan we om met verschillen? Hoe houden we elkaar scherp en gemotiveerd? Hoe creëren en behouden we een positieve werk- en leerklimaat.  

– Individuele coaching 

Doel: Persoonlijke reflectie op de persoonlijke bijdrage op de teamontwikkeling. 

In het gesprek krijg je antwoord op de volgende vragen: 

Welke succeservaringen waren er de afgelopen periode. Wat vind ik nog lastig om in de praktijk te brengen? Welke patronen herken ik daarin van mezelf? Hoe kan ik deze patronen doorbreken? Wat heb ik daarbij nodig van mijn collega’s. 

– Terugkoppeling

Doel: leidinggevende en directie/MT voortgang en concrete afspraken.

In het gesprek krijg je inzicht in: Intrinsieke motivatie binnen het team, verlangen van het team op het gebied van samenwerking, ondersteuning die nodig is, ongeschreven regels binnen het team die helpen en belemmeren.

Fase 3 Evaluatie

– Teambijeenkomst

Doel: Opbrengsten vaststellen en concrete afspraken maken voor de toekomst. 

Middels interactieve opdrachten worden de volgende vragen beantwoord: 
Waarin boeken we vooruitgang? Wat maakt dat dit nu beter lukt? Op welke manier staan we zelf vooruitgang in de weg? Wat is er nodig om hier korte metten mee te maken? Welke afspraken willen we met elkaar maken om de gewenste veranderrichting vast te houden en verder te ontwikkelen? 

– Eindmeting

Doel: inzicht tonen in de mate van ontwikkeling.

Zowel op individueel als op teamniveau kan inzichtelijk worden gemaakt wat de groei is geweest op verbondenheid, bekwaamheid en autonomie.

– Eindevaluatie

Doel: Leidinggevende en MT inzicht geven in de groei en ontwikkeling van het team op basis van de eindmeting.

Bespreken hoe continuïteit kan worden gewaarborgd. Dit wordt vastgelegd in afspraken en actiepunten.